Breaking News
Home / วีดีโอ / วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 -สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจนปรากฏต่อสาธารณชน โดยคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นาคราช” ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศิลปินพื้นบ้านอีสาน
สาขาจิตรกรรม
1. นายสมยศ ไตรเสนีย์

สาขาประติมากรรม / สาขาสถาปัตยกรรม
1. นายประดับ ก้อนแก้ว

สาขาดนตรีและนาฏกรรม
1. นางบัวผัน จักรพิมพ์
2. นางสงบ สระสงคราม
3. นางบุญมาลา บุญโท
4. นายรุ่งเจริญ เศิกศิริ
5. นายเงิน ภารผุด
6. นางทองจันทร์ คำพิพจน์

สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน
1. นางคูณ นวนอะนัน
2. นางชูศรี คะเรียงรัมย์

2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
1. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

สาขาการแพทย์แผนไทย
1. นายซอย สุขพินิจ

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1. นายบำรุง บุญปัญญา
2. นายวิสูตร อยู่คง
3. นางทัศนารถ องคสิงห์

สาขาศาสนาและประเพณี
1. พระครูเกษมธรรมานุวัตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
1. นายอำคา แสงงาม
2. นายเพชรตะบอง ไพศูนย์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

โดยจัดงานเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

— ผลิตโดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วีดีทัศน์เรื่อง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านของหมอยาสมุนไพร

วีดีทัศน์เรื่อง …