ตอนที่ 2 ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์ในชุมชน

สื่อวีดีทัศน์ ธุงผะเหวดอีสาน พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ภายใต้โครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th