คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

คลินิกโหราศาสตร์ : ตอน “โหราศาสตร์ค้นพบอะไร”

TheRinacHoraEsan : คลินิกโหราศาสตร์ : ตอนโหราศาสตร์ค้นพบอะไร โดย อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์

บันทึกภาพ/ตัดต่อ : บุญชู ศรีเวียงยา

ควบคุมการผลิด : อ.สถิตย์ เจ็กมา และ อ.กีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์

อำนวยการผลิต : รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ผลิตโดย : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th