คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อ – สกุล อาจารย์ทม เกตุวงศา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ thommsu@gmail.com
ชื่อ – สกุล ดร.อัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ atcharee.t@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายสถิตย์ เจ๊กมา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ sathit.j@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล อาจารย์ ดร.อภิราดี จันทร์แสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ apiradee.j@msu.ac.th

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ชื่อ – สกุล นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐีง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทร 043-721686
อีเมล์ chaweewan.a@msu.ac.th

 

ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @gmail.com

 

กลุ่มงานบริหาร

ชื่อ – สกุล นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร / นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ kamonut.ch@gmail.com
ชื่อ – สกุล นายไพศาล กมลพรวิจิตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ phaisarn.k@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นางเฉลิมศรี รักษา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ chalermsri.d@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นางปิยมาภรณ์ บุศยบำรุง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ piyamaporn.b@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ panprapa1@hotmail.com
ชื่อ – สกุล นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ jk-tontal@hotmail.com
ชื่อ – สกุล นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ supin.t@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ sarunpong.c@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ duckham2011@gmail.com
ชื่อ – สกุล นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์  boonchoo.s@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายสุทธิศักดิ์ จรัสแสง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @gmail.com

 


กลุ่มงานบริการวิชาการและทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ชื่อ – สกุล นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม / นักวิจัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ narongsak.r@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ kiratwat99@gmail.com
ชื่อ – สกุล นายภานุ  พรมเทศ
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ phanu.p@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายนิพล สายศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ mingkung_27@hotmail.com
ชื่อ – สกุล นายภูวดล อยู่ปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ puwadol1352@gmail.com
ชื่อ – สกุล นายชวนากร จันนาเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ neo_romance@hotmail.com
ชื่อ – สกุล นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ watchara.pik@gmail.com
ชื่อ – สกุล  นายณัฐพงษ์ ภูภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @gmail.com
ชื่อ – สกุล นายวุฒิกร​ กะตะสีลา
ตำแหน่ง นักวิชาการ​ศึกษา​ปฏิบัติ​การ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายณัฐ​พล​ นาทันตอง
ตำแหน่ง นักวิชาการ​ศึกษา​
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายไกรวิทย์​ นร​สาร​
ตำแหน่ง นักวิชาการ​ศึกษา​
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายเกริกกฤษณ์​ โชคชัย​รัชดา​
ตำแหน่ง นักวิชาการ​ศึกษา​
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ @msu.ac.th

 

งานวิจัยและพัฒนา

ชื่อ – สกุล ดร.อัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ atcharee.t@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ
เบอร์โทร 043-721-686
อีเมล์ narongsak.r@msu.ac.th