Breaking News
Home / ผลงานวิจัย
ลำดับชื่อผลงานวิจัยนักวิจัยบทคัดย่อ PDF pdf3
1การใช้และการธำรงภาษาเขมรถิ่นในบทเพลงพื้นบ้านสุรินทร์ (ภาษาเขมร) new updateผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลีดาวน์โหลด pdf3
2หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร new updateนายสถิตย์ เจ็กมาดาวน์โหลด pdf3
3การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม new updateนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
4การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม new updateนางนิ่มนวล จันทรุญ
นางอัจฉรี จันทมูล
ดาวน์โหลด pdf3
5การศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม new updateนางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นายสถิตย์ เจ็กมา
ดาวน์โหลด pdf3
6การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานตอนกลาง :
กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
อาจารย์กรรณิการ์ สุพิชญ์
ดาวน์โหลด pdf3
7การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
นางนิ่มนวล จันทรุญ
ดาวน์โหลด pdf3
8การพัฒนาสาระเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
9วิถีการเลี้ยงครั่งในชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลาวนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
10การประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 150 ปี
ของการตั้งเมืองมหาสารคามกับผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
11การเมืองเรื่อง “ผ้าทอ” ; การประกอบสร้างความหมายผ้าทอพื้นบ้านในภาคอีสานนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
12การสร้างความหมายของลวดลายผ้าและเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
13พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเวียดนาม
ตามแนวเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3