Breaking News
Home / ผลงานวิจัย
ลำดับชื่อผลงานวิจัยนักวิจัยบทคัดย่อ PDF pdf3
1เส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย new updateดร.อัจฉรี จันทมูล ดาวน์โหลด pdf3
2การใช้คราม ในตำรายาโบราณ new update นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ดาวน์โหลด pdf3
3การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมลายดอกติ้ว new updateนางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
4ศิลปะไม้แกะสลัก : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ new updateนายสถิตย์ เจ็กมาดาวน์โหลด pdf3
5อุรังคธาตุวิเคราะห์ new updateผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ดาวน์โหลด pdf3
6การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว new updateนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
7สื่อสัญลักษณ์ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย new update นางทัศนีย์ บัวระภาดาวน์โหลด pdf3
8การใช้และการธำรงภาษาเขมรถิ่นในบทเพลงพื้นบ้านสุรินทร์ (ภาษาเขมร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลีดาวน์โหลด pdf3
9หมวกไม้ไผ่ : ชุดความรู้ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน บ้านดอนกลอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสถิตย์ เจ็กมาดาวน์โหลด pdf3
10การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
11การศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำด่างก่อหม้อคราม นางนิ่มนวล จันทรุญ
นางอัจฉรี จันทมูล
ดาวน์โหลด pdf3
12การศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นางอัจฉรี จันทมูล
นางนิ่มนวล จันทรุญ
นายสถิตย์ เจ็กมา
ดาวน์โหลด pdf3
13การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานตอนกลาง :
กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
อาจารย์กรรณิการ์ สุพิชญ์
ดาวน์โหลด pdf3
14การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
นางนิ่มนวล จันทรุญ
ดาวน์โหลด pdf3
15การพัฒนาสาระเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
16วิถีการเลี้ยงครั่งในชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลาวนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
17การประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 150 ปี
ของการตั้งเมืองมหาสารคามกับผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
18การเมืองเรื่อง “ผ้าทอ” ; การประกอบสร้างความหมายผ้าทอพื้นบ้านในภาคอีสานนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
19การสร้างความหมายของลวดลายผ้าและเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
20พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเวียดนาม
ตามแนวเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3