1. ศิลปินพื้นบ้านอีสาน

สาขาจิตรกรรม

1. นายสมยศ ไตรเสนีย์

 

สาขาประติมากรรม / สาขาสถาปัตยกรรม

1. นายประดับ ก้อนแก้ว

 

สาขาดนตรีและนาฏกรรม

1. นางบัวผัน จักรพิมพ์
2. นางสงบ สระสงคราม
3. นางบุญมาลา บุญโท
4. นายรุ่งเจริญ เศิกศิริ
5. นายเงิน ภารผุด
6. นางทองจันทร์ คําพิพจน์

 

สาขาศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน

1. นางคูณ นวนอะนัน
2. นางชูศรี คะเรียงรัมย์

 

2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

1. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง

 

สาขาการแพทย์แผนไทย

1. นายซอย สุขพินิจ

 

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

1. นายบํารุง บุญปัญญา
2. นายวิสูตร อยู่คง
3. นางทัศนารถ องคสิงห์

 

สาขาศาสนาและประเพณี

1. พระครูเกษมธรรมานุวัตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สดสุชาติ

 

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1. นายอําคา แสงงาม
2. นายเพชรตะบอง ไพศูนย์