ประเภทศิลปินพื้นบ้าน

 สาขาจิตรกรรม

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

สาขาประติมากรรม

1.นายประพัฒน์ มนิสสา (ช่างปู้ปั้น)

2.นายอุทาน หาสำรี  (แกะสลักเกวียน)

 

สาขาสถาปัตยกรรม

1.นายนิยม ทองลาดเจริญกุล (ช่างก่อสร้างศาสนสถาน)

 

สาขาดนตรี-นาฏกรรม

1. นางสุวรรณ โชคชีย (หมอลำกลอน)

2.นายเสถียร สุภากุล (นักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิต)

3.นางหนูรงค์ ไชยภักดิ์ (หมอลำกลอน)

4.นางสงบ คำภูเวียง (หมอลำกลอน)

 

 สาขาภาษาและวรรณกรรม

1.รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

 

 สาขาศิลปหัตกรรมพท้นบ้าน

1.นายบุญตา ซ้ายศิริ (ช่างทำแคน)

2.กลุ่มทอผ้าธุงผะเหวดบ้านบัวเจริญ (ช่างทอธุง)

3.นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา (ช่างทอผ้า-ออกแบบลวดลาย)

 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

 สาขาเกษตรกรรม

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม

1. นายต่อศักดิ์ สุทธิสา (ช่างทำผ้าบาติก)

 

สาขาการแพทย์แผนไทย

1.นายสอย เพชรฤทธิ์ (หมอพื้นบ้าน)

2.นายทองม้วน ภูสง่า (หมอพื้นบ้าน)

 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตกรรม

1.นายสีหา มงคลแก้ว (นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

 

สาขาศาสนาและประเพณี

1.พระเทพวรมุนี (สำลี ปญญาวโร ป.ธ.๕)

 

สาขาอาหารและโภชนาการ

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

 

สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

1.นายคำล่า มุสิกา (ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

 

สาขาศิลปะการแสดง

1.นายก้องพิพัฒน์ กองคำ (นักออกแบบการแสดง)