Breaking News
Home / บุคลากร
คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ชื่อ – สกุล : อาจารย์ทม เกตุวงศา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 043-721-686
อีเมล์ :@gmail.com
ชื่อ – สกุล : ดร.อัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์โทร : 043-721-686
อีเมล์ : atcharee.t@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นายสถิตย์ เจ๊กมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 043-721-686
อีเมล์ : @msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.ชุมศักดิ์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
เบอร์โทร : 043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ชื่อ – สกุล :  นางสาวศิริประภา บุญอ่อน
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : anugul.b@msu.ac.th

 

ผู้เชี่ยวชาญ
ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ – สกุล :  นายไพศาล กมลพรวิจิตร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : phaisarn.k@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล :  นางเฉลิมศรี รักษา
ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : chalermsri.d@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นางปิยมาภรณ์ บุศยบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : piyamaporn.b@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นางนันทพัทธ์ เชิญกลาง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : kamonut.ch@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายสมาน วิศรีสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
ชื่อ – สกุล : นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com
ชื่อ – สกุล : นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติกา
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com

 

กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
ชื่อ – สกุล : นางนิ่มนวล จันทรุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com

 

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ :supin.t@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นายภานุ  พรมเทศ
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : phanu.p@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : chukait.p@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นายศรัณย์พงษ์  ชรารัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ :sarunpong.c@msu.ac.th

 

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ และ หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : narongsak.r@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล : นางเพ็ญประภา ไชยสงคราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายชวนากร จันนาเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : javanakornchannaveja@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายภูวดล อยู่ปาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : puwadol1352@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายนิพล สายศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : @gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : watchara.pi@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายนัฐพงษ์ ภูภักดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : nattapong_poopukdee@hotmail.com
ชื่อ – สกุล : นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : duckham2011@gmail.com

 

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
 
ชื่อ – สกุล : นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : kiratwat99@gmail.com
ชื่อ – สกุล : นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
อีเมล์ : boonchoo.s@msu.ac.th
ชื่อ – สกุล :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :