Breaking News
Home / บทความทางวิชาการ / นิทานพื้นบ้านอีสานกับภาพสิมวัดบ้านยาง

นิทานพื้นบ้านอีสานกับภาพสิมวัดบ้านยาง

“ปาจิตตกุมารชาดก” (ท้าวปาจิต- นางอรพิม ) เป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งใน  “ปัญญาสชาดก” อันเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ เพื่อบำเพ็ญบุญบารมีให้ครบถ้วน ๓๐ ทัศน์(บารมี ๓๐ ทัศน์) ในการที่จะได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

นายณรงค์ ราวะรินทร์ นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้สรุปเรื่องย่อ “นางอรพิม” โดยได้นำภาพวาด จากสิมวัดบ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มาประกอบในการเล่าเรื่องนางอรพิมเพื่อให้ผู้สนใจสามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงการบันทึกข้อมูลในอดีตของบรรพบุรุษเพื่อถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม   (รายละเอียด)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แนบ