สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

ศิลปินแห่งชาติ

โอกาสนี้ มีศิลปิน ที่เคยได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน  ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ในครั้งนี้ จำนวน ๓ ท่าน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ นายสลา คุณวุฒิ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สาขาวรรณกรรม (การประพันธ์เพลง) , นายกำปั่น ข่อยนอก(กำปั่น บ้านแท่น) ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สาขาศิลปะและสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารมวลชน  และนายมีชัย แต้สุจริยา ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ในวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงผลการพิจารณาคัดเลือกย่องยกเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ทั้ง ๓ สาขา ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์

๑. นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/11.pdf

๒. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/12.pdf

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/13.pdf

๔. นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/14.pdf

สาขาวรรณศิลป์

๑. นางนันทพร ศานติเกษม (ปิยะพร ศักดิ์เกษม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/21.pdf

๒. นายวิชชา ลุนาลัย (ประชาคม ลุนาชัย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/22.pdf

สาขาศิลปะการแสดง

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/31.pdf

๒. นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (บ้านแท่น) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/32.pdf

๓. นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-โขนละคร) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/33.pdf

๔. ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงคลาสสิก) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/34.pdf

๕. นายสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/35.pdf

๖. นายนพพล โกมารชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) พุทธศักราช ๒๕๖๔

http://www.culture.go.th/culture_th/images/akasit/36.pdf

 

ที่มา : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ขอบคุณภาพประกอบจาก internet

 

 

Comments are closed.
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th