ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ที่  https://rinac.msu.ac.th/conference2018

Comments are closed.
YOUTUBE RINAC
FACEBOOK PAGE


จำนวนคเข้าชมเว็บไซต์

www.rinac.msu.ac.th