Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3 โดย อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 3 จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม” โดย  นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร   ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นเป็นการเสวนา “สั่งสม หล่อหลอม มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข  นายสมชาติ  บุตรราช   นายชูชาติ  ราชจันทร์ ดำเนินรายการโดย นางสุมาลี  สุวรรณกร

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าภาพร่วม จำนวน 21 หน่วยงาน มีนิสิต อาจารย์ นักวิชาการได้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีผลงานผ่านการพิจารณาโดยแบ่งเป็นผลงานวิชาการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 45 ผลงาน และภาคโปสเตอร์ จำนวน 22 ผลงาน  การนำเสนอผลงานภาคบรรยายแบ่งเป็น 3 ห้องนำเสนอ โดยมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และการนำเสนอออนไลน์ผ่าน MS Teams  โดยตลอดกิจกรรมการประชุมวิชาการได้มีการถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านทาง Facebook Page สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของผลงานวิชาการในการประหยัดเวลาและค่าใช่จ่ายในการเดินทาง และได้เผยแพร่ผลงานวิชาการต่อสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด proceeding ได้ที่ https://rinac.msu.ac.th/conference2020/

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 14 …