Breaking News
Home / ข่าวบริการวิชาการ / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย)

 

เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ค.เกาะหวาย อ.ปากพลี     จ.นครนายก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอ่านและเขียนภาษาพวน (อักษรไทน้อย) เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมวัดเฉลิมราช ทั้งนี้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ได้เชิญบุคลากรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ (นักวิจัย) นายนิพล สายศรี และนายอรรถพล ธรรมรังษี (นักวิชาการศึกษา) รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ภาคเช้า มีการกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม โดย ดร. อนันต์ นาวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จากนั้น พระครูวิริยนุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง จำคณะอำเภอปากพลี (มหานิกาย) กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารวมอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ทั้งนักเรียนมัธยมปากพลีวิทยาคาร คณะครูอาจารย์ และชาวชุมชนภายในตำบลเกาะหวาย ทั้งนี้คณะวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวความเป็นมาของตัวอักษรโบราณ อักษรธรรม อักษรขอม อักษรไทน้อย โดยได้เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านตัวอักษรไทน้อยเป็นสำคัญ ซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนที่มีเชื่อสายและวัฒนธรรมไทยพวนมาแต่เดิม ต่อมาวันที่ 31กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการอบรมมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อนำความรู้ในชุมชนเกี่ยวกับชื่อสิ่งของ สถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเขียน โดยการใช้ตัวอักษรไทน้อยพร้อมทั้งมีการประกวดการอ่านนิทานเรื่องท้าวก่ำกาดำ คัดลายมือเป็นตัวอักษรไทน้อย พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ตัวอักษรโบราณและสืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว: อรรถพล ธรรมรังษี

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ บูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน สพม เขต 26

เมื่อวันที่ 3-4 …