Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ประชุมคณะกรรมการผู้จัดทำวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการผู้จัดทำวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคาคม 2563 คณะกรรมการผู้จัดทำวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมหารือ โดยวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปะกรรมศาตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวารสาร ให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในกลุ่ม 1 ทั้งนี้จะได้เปิดรับบทความตีพิมพ์ต่างๆ ในวาระต่อไป
ภาพ/ข่าว – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ
ที่มา – คณะผู้จัดทำวารสารวิถีทรรศน์ศิลปะและวัฒนธรรม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 14 …