Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารโบราณ วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารโบราณ วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำบัญชีสถานภาพเอกสารใบลาน วัดศรีบุญเรือง บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนะธรรมอีสาน โดยการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้มีจัดหมวดหมู่เอกสารโบราณ การทำความสะอาด การบันทึกข้อมูลเอกสารใบลานและข้อมูลผ้าห่อคัมภีร์ใบลานเพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูลเอกสารใบลาน (GIS)

สำหรับการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเอกสารโบราณในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือของชาวบ้านบ่อบุและพระภิกษุสงฆ์ ในการทำความสะอาด จัดหมวดหมู่ โดยชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคผ้าใหม่เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและห่อคัมภีร์เอกสารใบลาน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกธรรมะนิทานรวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆให้คงอยู่คู่วัดและชุมชนตลอดไป

 

ภาพ/ข่าว – นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

ที่มาข้อมูล – วัดศรีบุญเรืองบ้านบ่อบุ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 14 …