Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ต้อนรับ ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าศึกษาดูงานด้านเอกสารโบราณ ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา งานวิจัยเกี่ยวกับความรู้แผนเดิมและความรู้พื้นบ้าน โดยมี รศ. วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยสิลปะฯ และนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมนำชมสถาบันวิจัยศิลปะอีสาน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำองค์ความรู้ไปวิจัยต่อยอดต่อไป

 

ข่าว – นัฐพงษ์ ภูภักดี

ภาพ – พัชรินทร์ ประทุมชาติ,นัฐพงษ์ ภูภักดี

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับ- ส่งมอบงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับ- ส่งมอบงาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 4 ม …