Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Social network

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน social network เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ ไปค้นคว้า วิจัย พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเพื่อน ติดตามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันได้ผ่านช่องทาง

 

Facebook :  https://www.facebook.com/rinac.msu

Line : https://lin.ee/48weDlqoW

Twitter : https://twitter.com/TheRinacMSU

Instagram : https://www.instagram.com/rinacmsu/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChbwNrCpeNmiTUNM0g96kyQ/

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …