Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เรียนเชิญร่วมโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

เรียนเชิญร่วมโครงการ พิธีกรรมแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีพุทธศักราชใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ เพื่อรับโชคในวันปีใหม่ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร และนิสิต นักศึกษา รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมอันดีงามของชาวอีสานให้ดำรงอยู่สืบไป

ในการนี้ สถาบันวิจัยศิลปะฯ จึงขอเชิญ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ดังรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …