Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วม โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่

ขอเชิญร่วม โครงการพิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก รับโชคปีพุทธศักราชใหม่” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป  ณ บริเวณหน้าอาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสะเดาะเคราะห์ เพื่อรับโชคในวันปีใหม่และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ  รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมอันดีงามของชาวอีสานให้ดำรงอยู่สืบไป

จึงขอเชิญบุคลากร  นิสิต นักศึกษา  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังรายละเอียดตามกำหนดการ

 

กำหนดการ

โครงการ   “พิธีกรรมแต่งแก้ เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่”
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
ณ  ณ บริเวณหน้าอาคารหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เวลา  09.29 – 10.00 น  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา  10.00 – 11.00 น.  พิธีแต่งแก้เสียเคราะห์สะเดาะโศก ต้อนรับโชคปีศักราชใหม่
เวลา  11.00 – 11.30 น.  พิธีบายศรีสู่ขวัญให้พรต้อนรับปีใหม่
เวลา  11.30 – 13.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

ประกอบพิธี โดย  หมอพราหมณ์ ลือศักดิ์  แก้วชุมพล

 

หมายเหตุ     ผู้เข้าร่วมพิธีโปรดเตรียมสิ่งของอุปกรณ์สำหรับเข้าร่วมพิธี ดังนี้

  1. เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้ง ตัดผม ตัดเล็บของตนเอง  
  2. ให้ท่านเขียนชื่อ-สกุล พร้อม วันเดือนปีเกิด ลงในกระดาษเปล่า 1 แผ่น
  3. ค่าบูชาครูท่านละ / ครอบครัวละ 99 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โทรศัพท์  043  721686

คุณบุญชู ศรีเวียงยา หมายเลขภายใน 6160  มือถือ 062 9099272

ได้ที่ Facebook  โครงการคลินิกโหราศาสตร์ มมส

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …