Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เผยแพร่หนังสือผลงาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้จัดทำผลงานวิชาการด้านการปริวรรตองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์วามรู้ที่ได้ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลการศึกษา ค้นคว้าและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนางานด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์เผยแพร่ หนังสือ “เฮือนพื้นถิ่น : วิถีชีวิตและคติความเชื่อในใบลาน” และ สารตราเมืองมหาสารคาม (ฉบับคัดร่าง) ให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้อ้างอิงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป

 

ที่มา ณรงศักดิ์  ราวะรินทร์

เฮือนพื้นถิ่น : วิถีชีวิตและคติความเชื่อในใบลาน

สารตราเมืองมหาสารคาม (ฉบับคัดร่าง)

Check Also

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่

 มหาวิทยาลัยมหา …