Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษานิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีประชุมสัมมนาวิชาการในเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ศิลปะการเล่านิทานผ่านนิทานพื้นบ้านและการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับองค์กรและคณะบุคคลต่าง ๆ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน นิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทาน โดยมีสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มูลนิธิศักยภาพชุมชนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมในการจัดโครงการดังกล่าว

 

ในการประชุมสัมมนาวิชาการและเทศกาลนิทานพื้นบ้าน มีกิจกรรมการร่วมฟังนิทานสำราญใจจากนักเล่านิทานนานาชาติ ฟังนิทานจากปราชญ์พื้นบ้าน การประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดการเล่านิทาน และการอบรมเทคนิคการเล่านิทานจากนักเล่านิทานอาชีพ โดยมีกำหนดการดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารนี้

กำหนดการเล่านิทาน

 

ที่มา : ดร.อัจฉรี จันทมูล

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …