Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง อุรังคธาตุนิทาน

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้ปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง “อุรังคธาตุ” ฉบับวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัส L13060 จำนวน 5 ผูก (ผูก1-52 หน้า ผูก2-50 หน้า ผูก3-51 หน้า ผูก4-48 หน้า ผูก5-56 หน้า) ขนาด 4.2 x 52 x 5 เซนติเมตร จารด้วยอักษรธัมม์ ภาษาพื้นถิ่น จำนวน 4 บรรทัด ฉบับล่องชาด สำนวนร้อยแก้ว ระบุปีที่จาร จ.ศ.1167 ตรงกับ พ.ศ. 2348 ในรัฐสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์. พ.ศ. 2348 – 2371) ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ เพื่อสอบทานและเปรียบเทียบความถูกต้องด้านคำศัพท์และเนื้อหา ได้แก่ อุรังคธาตุ(ตำนานพระธาตุพนม)ฉบับของ หอสมุดแห่งชาติ(จัดพิมพ์ พ.ศ. 2483) และนิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(จัดพิมพ์ พ.ศ. 2553) ซึ่งอุรังคธาตุนิทานนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติพุทธศาสนาในอีสาน ซึ่งได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ที่ต้องการศึกษาถึงเรื่องราวในภาคอีสานควรอ่านและศึกษา “อุรังคธาตุนิทาน” ได้มีการปริวรรตออกมาเป็นตอนเพื่อเผยแพร่ ได้แก่ ตำนานนิทานปฐมกัป ปาทลักษณ์นิทาน ศาสนนครนิทาน นอกจากนี้ยังมีงานปริวรรตเรือง ธาตุหัวอก เป็นเอกสารใบลานสมบัติวัดมหาชัย รหัส L13004Sub01_03 จำนวน 10 หน้าลาน(ผูกเดียวจบ) จารด้วยตัวอักษรธัมม ภาษาพื้นถิ่น ไม่ระบุศักราชที่จาร มีชื่อเรียกอื่นด้วย คือ พื้นธาตุ ผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่าทั้งสองเรื่องอาจสร้างเพื่อเป็นการบอกอานิสงส์การสร้างหนังสือใบลานเรื่อง “อุรังคธาตุ” โดยผู้สนใจสามารถติดตามตอนต่อไปได้ทางเว็บไซต์นี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …