Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”  ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”  ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ  “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา”  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร และการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ของ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา มี รายละเอียดผลงาน และกำหนดการดังนี้

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสานผ่าน E-Book

กลุ่มงานอนุรักษ …