Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขอเชิญร่วมพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ขอเชิญร่วมพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีพันธกิจ การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม และชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน กลุ่มงานวิจัยและวิชาการจึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย แก่ชุมชน โดยคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความสนใจร่วมมือกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อพัฒนาผลงานสู่ความเป็นเลิศจากองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียด

แผนงานโครงการกิจกรรม

แบบฟอร์ม

 

ที่มา : กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่

 มหาวิทยาลัยมหา …