Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทออีสาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทออีสาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์ทม เกตุวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ  ร่วมต้อนรับ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ท่าน  ในการเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะแลวัฒนธรรมอีสาน โดยคณะเยี่ยมชมได้กราบนมัสการพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทออีสาน และนิทรรศการเอกสารโบราณ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ประจำสถาบันวิจัยศิลปะฯได้เป็นวิทยากรในการเยี่ยมชม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม มีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการและรับวิสาหกิจบนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้คณะเยี่ยมชม ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผ้าอีสาน จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสาน โดยสามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าสิ่งทอในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 

 

 

Check Also

เส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

เส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรปลอดภัย พื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย

ดร.อัจฉรี จันทม …