Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช”

ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาเปิดรับผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “นาคราช” ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ออกไปจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยเปิดรับศิลปินผู้มีผลงานในสาขาต่างๆ ได้แก่

  • สาขาจิตรกรรม
  • สาขาประติมากรรม
  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาภาษาและวรรณกรรม
  • สาขาดนตรี-นาฏกรรม
  • สาขาศิลปหัตถกรรม

โดยสามารถเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งแบบเสนอชื่อทางไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยศิลป …