Home / ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ขยายเวลาส่งผลงานวิชาการใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ที่  https://rinac.msu.ac.th/conference2018

Check Also

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

ใบบอกขอตั้งเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408

นายชวนากร จันนา …