Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยแสวงหาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปสู่การบริการวิชาการ และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เข้าศึกษาดูสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ผ้าพื้นเมือง รวมไปถึงวัฒนธรรม และการอยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
 
ในการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น ในอันที่จะเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น
 
 
 
ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …