Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการบูรณาการหลักสูตรความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม และได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนา  ปะกิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน  นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน พัฒนาทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 86 คน ได้แบ่งนักเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 6 เรียนหลักสูตรศิลปะลายรดน้ำ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 เรียนหลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4 เรียนหลักสูตรการอ่าน-เขียนอักษรโบราณ   โดยแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการเรียนการสอน จำนวน 2 วัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการเรียนรู้จากวิทยากรทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปบูรณาการในการต่อยอดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ภาพ : นายบุญชู ศรีเวียงยา
ข่าว : นายบุญชู ศรีเวียงยา / นางเพ็ญประภา  ไชยสงคราม
ที่มา : กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …