Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีครามวิถีผู้ไท

โครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีครามวิถีผู้ไท

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีครามวิถีผู้ไท ในหัวข้อเรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์ครามเมืองกันทรวิชัย “คราม ณ สารคาม” โดยได้มีการปราชญ์พื้นบ้าน จาก 5 หมู่บ้านในอำเภอกันทรวิชัย ได้แก่ บ้านขามเรียง บ้านโนนแสบง บ้านนาสีนวน บ้านหนองอุ่ม บ้านลาด ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องครามที่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดทำองค์ความรู้เรื่องคราม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาต่อไป

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …