Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน

โครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ่านภาษาและใบลาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฝ่ายประสานงานมีอาจารย์ศศิธร อ่อนเหลา พร้อมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรื่องที่อบรมมีดังนี้ 1. บรรยายพัฒนาการตัวอักษรโบราณและ อบรมเชิงปฏิบัติการอักษรธรรมอีสาน 2. อบรมเชิงปฏิบัติการอักษรไทน้อย 3. บรรยายและอบรมด้านการอนุรักษ์และการซ่อมเอกสารใบลาน

 

ข่าว/ภาพ กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ

 

Check Also

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

นายสถิตย์   เจ็ …