Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาให้เกิดทักษะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนา รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การนี้ มีนายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ จำนวน 50 คน

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม
ต่อมา ในเวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน เป็นวิทยาการบรรยายใน โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยบรรยายในหัวข้อ เรื่อง วัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

 

ข่าว / ภาพ  นายบุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ อบรมหลักสูตร “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานในภาคอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลป …