Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์

แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน พร้อมด้วย นางอนุกูล บุญอ่อน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ในนามตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ ในโอการสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ME1-0310  ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …