Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์ประจำสาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาละยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “การผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล” เรื่อง “เอกสารโบราณ” ได้ติดต่อถ่ายทำวีดีทัศน์ จาก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยมีรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณให้การต้อนรับ มีขั้นตอนการถ่ายสารคดี 10 ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

 

1. แก้–แก้มัด——นายนัฐพงษ์ ภูภักดี
2. กวด–ตรวจสอบใบลาน——นายนัฐพงษ์ ภูภักดี
3. กอก–กรอกข้อมูลในใบขาว/ฉลาก/ในระบบ GIS-ใบลาน——นายนัฐพงษ์ ภูภักดี/ นายวัชระ พิมพ์จันทร์
4. ก่าย–คัดลอกข้อความสำคัญ/ก่ายในใบลาน/คัดอักขรที่สนใจใส่กระดาษ——นายอรรถพล ธรรมรังษี
5. ถ่าย—ตอนถ่ายดิจิไทซ์ใบลาน——นางสาวเบญจมาศ พันพู
6. ถอด–ปริวรรต ถอดแปล——นายนิพล สายศรี
7. ห่อ–ห่อใบลาน——นายภูวดล อยู่ปาน
8. ฮัด–รัดแนบฉลาก——นายภูวดล อยู่ปาน
9. มัด–มัดเชือกตามสีหมวด——นายภูวดล อยู่ปาน
10. ฮ้อย–เรียงร้อยใส่ตู้——ทุกคน—–เตรียมตู้

 

ภาพ / พัชรินทร์ ประทุมชาติ

ข่าว / ภูวดล อยู่ปาน ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …