Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / เสวนาเรื่อง สาระ…คราม

เสวนาเรื่อง สาระ…คราม

มื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยศิปละและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “สาระ…คราม” อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “คราม” ตั้งแต่ อดีตมาถึงการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ กล่วาต้อนรับ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

ในการนี้การจัดโครงการเสวนา เรื่อง “สาระ…คราม” โดยมี นางนิ่มนวล จันทรุญ นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางก้านทอง พิลุน และนางสำรวย อินทา ปราชญ์ท้องถิ่นจากบ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปราชญ์เชี่ยวชาญด้านครามมาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อไป

ภาพ/ข่าว ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …