Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานการเสวนาวิชาการ ธุงผะเหวดอีสาน :พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โดยมีรองศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นประธานได้ตีกลองเพื่อเปิดงาน

เริ่มการเสวนาวิชาการเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวด บ้านบัวเจริญ ตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” โดยพระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก ปธ.9 วัดปากน้ำภาษีเจริญ รศ.วีณา วีสเพ็ญ เป็นผู้ดำเนินรายการ และต่อด้วยเสวนาเรื่อง “ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของบุคคลในชุมชน” โดยนายบุญธรรม กากแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้านโพนทราย และการนำเสนอประสบการณ์ในการทอธุงผะเหวด บ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเตือนใจ กากแก้ว

ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” โดยนายพันใจ ณครชัยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “บทบาทของสถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย อาจารย์สงวนศักดิ์ พาสง่า ครูขำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

ในช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนา “ธุง/ทุง ในเอกสารโบราณ กรณี หนังสือสอง/สลองทุง” โดยนายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ และนายณัฐพงศ์ มั่นคง

การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีการนำผลิตภัณฑ์ “ธุง” ที่เป็นผลงานจากชุมชนมาจำหน่ายให้เลือกซื้อด้วย

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ พัชรินทร์ ประทุมชาติ/บุญชู ศรีเวียงยา

 

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …