Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ร่วมจัดนิทรรศการงาน เสน่ห์ สารคาม

ร่วมจัดนิทรรศการงาน เสน่ห์ สารคาม

เมื่อวันที่ 29- 30 สิงหาคม 2561  จังหวัดมหาสารคามได้จัดงาน “เสน่ห์ สารคาม” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรู้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านศิลปวัฒนธรรม จึงได้เขาร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ออนซอนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ชาวอีสาน : เฮือนอีสาน” เพื่อเผยแพร่ให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้รับรู้และร่วมกันสีบทอดและอนุรักษ์ต่อไป

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์ และ นครินทร์ ทาโยธี

 

 

Check Also

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ "จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ" เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น โครงการ “จากต้นทุนของแหล่งน้ำสู่กลุ่มศิลปวัฒนธรรมหนองแกดำ” เเละ โครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับกลุ่มวัฒนธรรมหนองแกดำ

เมื่อวันจันทร์ …