Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มมส เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน นำโดย นายสถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์  พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีอาจารย์อารีย์รัตน์  โนนสุวรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย  จำนวน 63 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

โอกาสนี้ นางนิ่มนวล  จันทรุญ  เจ้าหน้าที่วิจัย  ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับคราม  โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติที่มาของคราม  พืชที่ให้สีคราม  ขั้นตอนการทำเนื้อคราม  การก่อหม้อคราม  รวมไปถึงกระบวนการย้อมคราม  และหม้อครามของแต่ละประเทศ  ต่อมา นายนครินทร์ ทาโยธี  นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายพิเศษในเนื้อหาที่อธิบายถึงแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนงานภายในองค์กรและงานโครงการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นิสิต โดยการนำแนวคิดและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นใช้เป็นกระบวนการในการศึกษา เรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ระหว่างผู้คน สภาพแวดล้อมธรรมชาติ และอำนาจเหนือธรรมชาติ ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบแนวคิดและแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยใช้เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการจัดการองค์ความรู้ การนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจ ซึ่งแนวคิดและแนวทางดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และสามารถปรับรูปแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนรู้ของผู้ชมทั่วไปผ่านรูปแบบต่างๆ  นิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างง่ายๆ
หลังจากนั้นนางอัจฉรี  จันทมูล  และนางนิ่มนวล  จันทรุญ  ได้นำชมนิทรรศการชั้น 3  อาทิเช่น พัฒนาการเลี้ยงไหม เริ่มจากวันอ่อน  และวัยแก่  การสาวเส้นใยไหม 4 ลักษณะ คือไหมลืบ ไหมน้อย ไหมแลง และไหมเลย  การฟอกกาวไหม  การย้อมสีไหม  การมัดหมี่/การค้นเครือหูก  การทอผ้า  การออกแบบลายผ้าจากลายผ้าแส่ว  ผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน  และวิถีภูมิปัญญาผ้าทออีสาน  โดยตลอดการบรรยายพิเศษ และการชมนิทรรศการนั้น  นิสิตได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้  อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ของสถาบันฯ   โดยสามารถคัดสรรเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้  เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ภาพ/ข่าว : บุญชู  ศรีเวียงยา

 

 

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 20 …