Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสถิตย์  เจ๊กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ ณ วัดศรีสวัสดิ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีที่สืบทอดกันมา โดย  “อานิสงส์ถวายเทียนพรรษาการ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน” (http://www.dhamma.in.th/786 )

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ ศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …