Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอาริยานุวัตร เขมจารี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอาริยานุวัตร เขมจารี

มื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์อานุภาพ จันทรัมพร อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ และอาจารย์เกษร ผลจำนงค์ ได้นำนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอาริยานุวัตร เขมจารี วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาคุณค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรม พร้อมทั้งโบราณวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
หลังจากนั้นก็นำคณาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมสิม (พระอุโบสถ) วัดบ้านเกิ้งเหนือ บ้านเกิ้ง วัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียนและเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน โดยมีท่านพระครูอรุณชยานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ คุณณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว
วัชระ พิมพ์จันทร์ / นัฐพงษ์ ภูภักดี

Check Also

การจัดการความรู้ทางศิลปะฯ

สถาบันวิจัยศิลปะ ร่วมประชุมทางไกลว่าด้วยข้อเสนอการยกระดับระบบบริหารและโครงสร้างการจัดการความรู้ทางศิลปกรรมชองประเทศไทยในระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 17 …