Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปและวัฒนธรรม ตามรอยอารยธรรมอีสานสู่ล้านนา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยแสวงหาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนนำความรู้ไปสู่การบริการวิชาการ และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อการสานต่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เข้าศึกษาดูสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ ผ้าพื้นเมือง รวมไปถึงวัฒนธรรม และการอยู่อาศัยของตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

ในการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับประสบการณ์โดยตรง ในร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานที่ต่างๆ ณ จังหวัดแพร่ – จังหวัดน่าน ที่มีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิเช่น วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดพระธาตุซ่อแฮ พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวง สถานอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงแม่น จังหวัดแพร่  วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ วัดบ้านหนองบัว วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดสวนตาล จังหวัดน่าน ในอันที่จะเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการวิจัย และผลิตผลงานวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้น และถือโอกาสในการถ่ายทอดนโยบายการบริหารสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร

 

ภาพ/ข่าว: นายศรัณย์พงษ์ ชรารัตน์

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …