Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี

โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้จัดโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี ซึ่งภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ได้ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการ และรายงานการดำเนินโครงการโดย อาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มทอผาบ้านหินลาดและนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่เป็นกระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของซึ่มีวิทยากร ผศ.ดร สุภาพร วีระปรัยากูร และครูภูมิปัญญา นายวิจิตร พลไธสง ประธานกลุ่มทอผ้าฝายแปรรูปบ้านลาดและประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนบ้านหินลาดได้นำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

 

 

 

ข่าว: สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ: ศรัณย์พงษ์ ชราัรตน์

Check Also

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 20 …