Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะ ดำเนินโครงการ หมอลำกลอนและหนังประโมทัย : สื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

สถาบันวิจัยศิลปะ ดำเนินโครงการ หมอลำกลอนและหนังประโมทัย : สื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้ผลิตสื่อ ภายใต้โครงการ พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต : Citizen Resilience Project โดยใช้การศิลปการแสดงพื้นบ้านอีสาน ในชื่อโครงการ หมอลำกลอนและหนังประโมทัย : สื่อพื้นบ้านอีสาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19  เพื่อถ่ายทอดให้มีความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวในการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 และวิธีการป้องกันดูแลรักษาตัวเองและผู้คนรอบข้างไม่ให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากเชื้อโรค  โดยใช้ศิลปิน หมอลำกลอนไพบูลย์ เสียงทอง ซึ่งเป็นหมอลำกลอนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักในวงการหมอลำ และการนำการแสดงหนังประโมทัย หรือที่เรียกกันว่าหนังบักตื้อ หรือหนังตะลุงอีสาน มาร่วมถ่ายถอดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง หมอลำกลอนและหนังประโมทัยเป็นสื่อที่มีความผูกพันกับกลุ่มคนดังกล่าว หากใช้สื่อเหล่านั้นมาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้นายสถิตย์  เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นายกีรติวจน์ ธนภัทรธุวานันท์ รับผิดชอบในการการจัดทำตัวหนังประโมทัยและกลอนลำ นายบุญชู ศรีเวียงยาและนายพัชรินทร์ ประทุมชาติ รับผิดชอบในการถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช เยาวชน และประชาชน ในการเป็นส่วนหนึ่งในการการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ในช่วงวิกฤตโควิด-19  และได้มีการจัดทำ วีดีทัศน์สาธิต(Demo)  เผยแพร่ก่อนที่สื่อฉบับสมบูรณ์จะเผยแพร่ภายในเดือน กรกฎาคมนี้ โดยสามารถรับได้

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 …