Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดอบรมการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเปิดการอบรม

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรียนรู้ “งานพุทธศิลป์ : ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” จากนั้นเป็นการอบรมเรื่องผ้าห่อคัมภีร์ โดย อาจารย์พงศธร ยอดดำเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ ในการอบรมครั้งนี้มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมอบรม จากนั้นผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานและนิทรรศการการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จากวิทยากรและบุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว : นายพัชรินทร์ ประทุมชาติ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เสวนาออนไลน์ Isan Literature in a Time Capsule “สู่ขวัญ” คน สัตว์ พืชและสรรพสิ่งในเอกสารใบลานอีสาน

เมื่อวันที่ 30 …