Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ

    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ และ นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ นักวิจัย ประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นตัวแทนหน่วยงาน ในนามภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามรุกขนคร  มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ     ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ  และ นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ได้นำเสนอบทความชื่อ กางของ : ดอกไม้มงคลในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน Kang Khong: Lucky Flower in Isan Sociocultural Context

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 มีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ประมาณ 500 คน

ข่าว : นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

ภาพจาก : โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดกิจกรรม ปลูกไผ่(กิมซุง)

สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดกิจกรรม ปลูกไผ่(กิมซุง)

เมื่อวันจันทร์ …