Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่โครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ลงพื้นที่โครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเวทีสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อโครงการ “หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร” ณ ศูนย์เรียนรู้ : ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองยาง ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.อัจฉรี จันทมูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยนายสถิตย์ เจ็กมา นายนครินทร์ ทาโยธี และ นางนิ่มนวล จันทรุญ  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

ศูนย์เรียนรู้ : ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการดำเนินกิจกรรมโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาลงมือปฏิบัติ เน้นการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง มีอยู่มีกิน มีรายได้มีสุขภาพที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง

การจัดเวทีสนทนากลุ่ม มีนายบรรจง แสนยะมูล ปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมมีตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากนั้น ดร.อัจฉรี จันทมูล  ได้กล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และนายนครินทร์ ทาโยธี  ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนในการจัดทำระบบฐานเรียนรู้เบื้องต้น

จากนั้นได้เดินศึกษาข้อมูลฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การเลี้ยงไก่-เลี้ยงเป็ดพื้นเมืองอินทรีย์ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ-ชาเชียงดา การทำถ่านจากไม้ไผ่ การทำโฮมสเตย์วิถีท้องถิ่นจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ : ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี และยังมีความต้องการที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัยที่มีการปลูกพืชผักอินทรีย์ควบคู่กับการทำประมงพื้นบ้านในบึงกุย ที่มีความโดดเด่นของภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งยังมีหมู่บ้านที่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ บ้านยางสินไชย ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย โดยเป็นพื้นที่ปลูกดอกกระเจียวพันธุ์ปทุมมา ที่กลายเป็นทุ่งกระเจียวที่สวยงามจากป่าสู่ชุมชน

ดังนั้นกิจกรรมโครงการดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรปลอดภัยทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ เส้นทางที่ 1 บ้านดอนตูม ตำบลเหล่า เส้นทางที่ 2 บ้านยางสินไชย และเส้นทางที่ 3 บ้านหนองยาง ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอโกสุมพิสัยที่จะไม่เป็นเพียงพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านหรือแวะพักชั่วขณะเท่านั้น หากแต่จะสามารถดึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้กระตุ้นเศรษฐกิจให้อำเภอโกสุมพิสัย และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจที่ได้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสัมผัสบรรยากาศแบบวิถีธรรมชาติอย่างเต็มที่

ข่าว : อัจฉรี จันทมูล

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ  แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สังคม มหาวิทยาวิทยาลัย”

วันที่ 25 กันยา …