Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

สถาบันวิจัยศิลปะฯ เจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป ลาว

เมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี Mr.Vira Anolack รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร คณะภาษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในประเด็นต่างๆเพื่อการลงนามความร่วมมือต่อไป โดยมีประเด็นการวิจัยศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของเมืองมรดกโลกในสถานที่ต่างๆ เช่น วันวิชุนราช(วัดพระธาตุหมากโม) วัดเชียงทอง วัดพูสี พิพิธพันธ์พระราชวังหลวง และการร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อนำข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกและให้บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับต่างประเทศ

 

ข่าว สุพิน ไตรแก้วเจริญ

ภาพ บุญชู ศรีเวียงยา /ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

ที่มา : กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ สักการบูชา “พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก” และ โครงการ ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่26 ม …