Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / มอมหนังสือศิลปะการแทงหยวก

มอมหนังสือศิลปะการแทงหยวก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ ได้มอมหนังสือ”ศิลปะการแทงหยวก ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย”ซึ่งจัดพิมพ์ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มอบแก่คุณบุญชัย ทองเจริญบัวงาม นักจัดการงานในพระองค์ ชำนาญการ สำนักพระราชวังและอาจารย์ ร.รช่างฝีมือในวังชาย เพื่อนำเข้าห้องสมุดและเป็นการเผยแพร่ให้ปรากฏในวงกว้างว่า ภาคอีสานมีช่างกลุ่มแทงหยวกที่ยังคงสืบสานงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

 

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 ม …