Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมโครงการวันความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมโครงการวันความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  กันยายน 2562   ดร.อัจฉรี  จันทมูล พร้อมด้วย นางนิ่มนวล  จันทรุญ  นายนครินทร์  ทาโยธี  และนางสาวจงรักษ์  คชสังข์  ได้ร่วมเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ “ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น และการมัดย้อมสีธรรมชาติ” และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการวันความหลากหลายทางชีวภาพและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  พื้นที่ป่าโคกดงเค็ง ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ  สถาบันปฏิบัติการนาดูน  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและ เห็นคุณค่า รวมทั้งสร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือ การเผยแพร่กิจกรรม  และการใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นต่อการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นให้บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชนในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น  ฐานเรียนรู้ “เห็ดกินได้และเห็ดพิษ” “การจักสานกระติบข้าว : การสร้างอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น”  “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน” “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้าน” และกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจในการเรียนรู้แต่ละฐานเป็นอย่างดี

 

ข่าว/ภาพ  อัจฉรี  จันทมูล , นครินทร์  ทาโยธี

 

 

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 …