Breaking News
Home / ข่าวประกาศ / ข่าวกิจกรรม / สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดมหาชัย พระอารมหลวง

สถาบันวิจัยศิลปะฯ ร่วมดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดมหาชัย พระอารมหลวง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.-11-00 น. อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน พร้อมด้วย รศ. วีณา  วีสเพ็ญ  อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง    ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ    ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์  นายนครินทร์ ทาโยธี และ นายเนติพงษ์ พงอุดทา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้ร่วมประชุมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง และเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม

 

สืบเนื่องจากวัดมหาชัย พระอารามหลวง มีโครงการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณวัตถุทุกสมัย รวมถึงวัตถุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์จำนวนมากซึ่งถูกรวบรวมโดย พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง สภาพพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ ในปัจจุบันนั้นมีความทรุดโทรมเป็นย่างมาก รวมถึงการจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุยังขาดการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง มีความประสงค์จะดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยด่วน จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

  1. จัดทำ TOR แผนการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 ชั้น รวมถึงพิมพ์เขียวการจัดการภูมิทัศน์ภายนอกทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์
  2. จัดหาอาคารจัดเก็บศิลปะโบราณวัตถุทุกสมัย รวมถึงวัตถุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ระหว่างการดำเนินการการบูรณปฏิสังขรณ์
  3. รวบรวมจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติและผลงานพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง รวมถึงที่มาของวัตถุสิ่งของ วัตถุโบราณและเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ครบถ้วน
  4. สำรวจพื้นที่ในอาคารพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานอริยานุวัตรเขมจารีนุสรณ์และสำรวจอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาชัยพระอารามหลวง ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บศิลปะโบราณวัตถุระหว่างการดำเนินการการบูรณปฏิสังขรณ์ในอนาคต
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมและรายงานผล

โดยที่ประชุมได้มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติที่ประชุม และรายงานเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

ข่าว ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

ภาพ วีณา วีสเพ็ญ

Check Also

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สำรวจเอกสารโบราณจัดทำสำเนาดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 …